VVPR bis: belangrijke wijzigingen op til

Toevoeging 19/12/2021 – na publicatie van de wettekst blijkt dat er geen nieuwe wachtperiode zal beginnen lopen vanaf volstorting. zie o.a. hier.

Er bestaan vandaag 2 fiscale regimes die toelaten om het standaard tarief inzake roerende voorheffing op dividenden (30%) te verlagen tot 15%

Enerzijds is er de liquidatiereserve: kort samengevat, je betaalt 10% in het jaar dat je de winst behaalde; je wacht 5 jaar, en dan kan je uitkeren aan 5% (5+10 = 15%). Nadelen: je moet voor elk jaar 5 jaar wachten én je moet 10% op voorhand betalen.

Daarnaast bestaat er het regime van VVPRbis aandelen. VVPR staat voor “Verlaagde Voorheffing – Precompte Réduite. Aandelen die werden uitgereikt in kader van inbrengen in geld vanaf 1/7/2013 door kleine vennootschappen krijgen dit voordeel. Dividenden uitgekeerd aan deze aandelen genieten vanaf het vierde jaar na inbreng het tarief van 15%. Het voordeel is dus dat je slechts éénmaal de wachtperiode moet ondergaan (van 4 jaar), en dat je geen vooruitbetaling moet doen van een deel van de roerende voorheffing.

Echter, wij hebben altijd onze klanten op het hart gedrukt dat deze VVPRbis maatregel een erg labiele maatregel is (hij noemt ‘bis’ voor een reden). Deze maand lijken we ‘prijs’ te hebben.

Aanvankelijk gold voor VVPRbis aandelen dat er minstens 18.600 euro kapitaal moest ingebracht worden. Onder het oude BVBA-regime gold een minimumkapitaal van 18.600€, waar bij start van de vennootschap slechts 6.200€ (of bij éénhoofdige vennootschap 12.400€) moest volstort worden. In de gevallen dat het kapitaal niet onmiddellijk volstort werd bij opstart van de vennootschap, stelde de fiscale wet dat het voldoende was om het kapitaal te volstorten vóór de dividenduitkering. Concreet: je startte in 2014 met 6.200€; je wachtte 3 boekjaren, in het vierde boekjaar volstortte je het kapitaal tot 18.600 euro; en je mocht daags nadien een dividend uitkeren met toepassing van het lage tarief van 15%.

In 2019 wijzigde de vennootschappenwet, waardoor het minimumkapitaal wegviel. Plots werd het mogelijk voor de opgerichte BVBA’s om hun niet-opgevraagde kapitaal via een kapitaalsvermindering te schrappen. Het saldo van inbreng (6.200€) dat overbleef, voldeed aan alle voorwaarden inzake VVPRbis. Nogal wat vennootschappen verlaagden dus hun kapitaal en deden alsnog nadien een dividenduitkering aan verlaagd tarief van 15%.

Wat ligt er nu op het (fiscale) kapblok?

De fiscus gaf tot begin dit jaar zelf toe dat beide hiervoor vermelde oplossingen konden (volstorting kapitaal net voor dividenduitkering én vermindering van het kapitaal conform het nieuwe wetboek vennootschappen).

Maar dat is buiten de regering gerekend… in een recent amendement op een wetsontwerp lanceert ze het voorstel om beide ‘achterpoortjes’ te sluiten.

Concreet

  • Indien aanvankelijk een inbreng van 18.600 werd gedaan, mag dit niet verminderd worden (ttz, de aandelen verliezen daardoor hun VVPRbis statuut); een kapitaalsvermindering (oa door vrijstelling van volstortingsplicht) is dus niet meer toegestaan
  • De wachttijd van 3 boekjaren begint pas te lopen vanaf volstorting van het kapitaal

Welke acties te ondernemen

Het wetsontwerp voorziet een overgangsregeling voor die vennootschappen die reeds hun kapitaal verminderden conform het nieuwe vennootschappenrecht. Deze vennootschappen hebben tot eind 2022 om hun kapitaal alsnog opnieuw te verhogen tot het oorspronkelijke bedrag. Het is niet duidelijk of voor deze vennootschappen dan alsnog een nieuwe wachtperiode van 4 jaar begint te lopen.

Voor vennootschappen die thans nog niet volstort kapitaal hebben, én al wel drie jaar wachtperiode doorlopen hebben, is het zeker aan te raden nog deze maand een dividenduitkering aan 15%  te doen. De nieuwe regeling zou pas gelden voor dividenden vanaf 1/1/2022. Dividenden deze maand uitgekeerd volgen nog de oude regeling… deze vennootschappen dienen dus best nu hun kapitaal te volstorten, gevolgd door een dividenduitkering van 15%. Keren ze nu niet uit, zullen ze moeten wachten tot ze opnieuw 3 boekjaren verder zijn.

Uiteraard neemt u best geen drastische maatregelen alvorens dit eerst met uw dossierbeheerder te bekijken. Heb je vragen, opmerkingen, of zie je niet meteen waar dit over gaat dan wel of het u al dan niet impacteert, contacteer ons dan zeker!

Opmerkingen:

  • Dit artikel werd gepend op basis van een wetsontwerp. Thans lopen nog onderhandelingen en ook de definitieve tekst is nog niet gekend. Volg de actualiteit op alvorens u beslissingen neemt.
  • In bovenstaand artikel nam ik telkens het woord “kapitaal” in de mond – dit is nog steeds de best herkende term als het gaat over de inbreng in geld in vennootschappen. Volledigheidshalve geef ik mee dat sinds de hervorming van het vennootschapsrecht, de correcte term “inbreng” is. Eveneens nam ik wat afrondingen in de mond voor wat betreft het vroegere minimumkapitaal.