De laadpaal – hoe zit het nu?

De administratie heeft inmiddels haar uitgebreide circulaires in omloop gebracht… tijd om even kort de krachtlijnen weer te geven.

De plaatsing van de paal

Het plaatsen van een laadpaal aan het bedrijf voor bedrijfsleiders, werknemers en klanten

BTW: 100% aftrekbaar
Vennootschapsbelasting: 100% aftrekbaar (+ mogelijkheid tot 200% aftrekbaar indien de laadpaal aan voorwaarden voldoet, waaronder publiek toegankelijk via platform en slimme digitale aansturing)

Het plaatsen van een laadpaal bij een werknemer of bedrijfsleider thuis (met factuur gericht aan bedrijf)

BTW: BTW beperkt tot het beroepsmatig gebruik van de wagen van de werknemer/bedrijfsleider (met belangrijke opmerking dat de maximale aftrek van 50% niet geldt – dus bij een beroepsgebruik van 70% is de BTW over de thuis geplaatste laadpaal dus ook 70% aftrekbaar)
Vennootschapsbelasting: 100% aftrekbaar én er wordt geen voordeel alle aard weerhouden bij de werknemer/bedrijfsleider

Wat met de energiekosten (het tanken)

‘Tanken’ aan een laadpaal bij het bedrijf

BTW: Indien afname individueel per voertuig kan opgevolgd worden, dan aftrekbaar ten belope van het BTW-aftrekpercentage voor dat voertuig (met beperking max 50%). Indien afname niet individueel kan gemeten worden, dan BTW beperkt “onder toezicht van de administratie”. Het lijkt ons praktisch om desgevallend 35% (forfaitaire aftrek) te nemen. Opgelet: het blijft wel belangrijk dat steeds moet kunnen aangetoond worden wie er afneemt (het moet uiteindelijk om beroepsmatige ‘tankbeurten’ gaan). Opgelet: indien de energie aangerekend wordt via een platform voor laadpalen (en de tanker dus zijn energie betaalt), is de BTW uiteraard volledig aftrekbaar.
Vennootschapsbelasting: Aftrek beperkt (dus te verwerpen i.f.v. aftrekbeperking van de wagen). Indien niet individueel opvolgbaar welk voertuig er tankt, dan o.i. maximaal beperkt (kleinste aftrek).

‘Tanken’ bij de werknemer/bedrijfsleider thuis

BTW: Aangezien de energiefactuur allicht naar werknemer of bedrijfsleider privé gestuurd wordt, zal er geen BTW aftrek mogelijk zijn. Er zijn in de circulaire mogelijkheden inzake aftrek voorzien indien de energie rechtstreeks aan het bedrijf wordt gefactureerd, wat allicht kan via een beheersplatform voor laadpalen, maar dat leidt ons in dit beperkt artikeltje te ver.
Vennootschapsbelasting: Hiervoor kan ik verwijzen naar dit blogartikeltje (3 voorwaarden: enkel mits ook laadpaal ter beschikking wordt gesteld, de laadpaal heeft een specifiek communicatiesysteem ter opvolging, voorzien in de car policy).

Er is nog steeds wel wat mist…

Ondanks de uitgebreide circulaires, die best wel veel mogelijke combinaties of situaties belichten, blijven we toch hier en daar nog wat op onze honger zitten.

Wat bij voorbeeld met de vele freelance-vennootschappen waar de maatschappelijke zetel meteen ook de privéwoning van de bedrijfsleider is. Zal de fiscus dit aanzien als “op het bedrijf” (met 100% BTW aftrek) dan wel als “privé woning van de bedrijfsleider” (met beperking BTW tot beroepsgebruik van de wagen). Het lijkt ons, de administratie kennende, dat dit eerder optie 2 zal zijn 😉

Het is ook jammer dat er weinig aandacht wordt besteed aan éénmanszaken… Ook hier is de aftrek en fiscale regeling niet altijd even duidelijk.

Tot slot stellen we ons, verwijzend naar de terugbetaling van de energiekosten aan werknemer/bedrijfsleider, terecht vragen over de pragmatiek van de in de circulaire voorgestelde oplossing. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat ook energie die vergoed wordt via een gewoon stopcontact aan de voorwaarden voldoet inzake terugbetaling kosten van de werkgever… de fiscus ziet het zo dus niet. Het zal wat afwachten worden hoe streng dit in praktijk zal bekeken worden.

Ondertussen heeft de minister daarover al verklaart dat het plaatsen van een ‘tussenteller’ inderdaad kan volstaan, maar het blijft belangrijk dat die tussenteller ook bijhoudt welk voertuig er tankt.

Dat de fiscus zich met deze circulaire nogal streng opstelt, is uiteraard mede te verklaren door het toenemend succes van de elektrische wagen. Men wil absoluut vermijden dat particulieren (lees echtgenote, kinderen, buurman) met hun wagen komen tanken op kosten van de belastingbetaler. Wil je problemen vermijden, kan je dus toch best opteren voor een goede laadpaal voorzien van laadpas of communicatiesysteem zodat vrij probleemloos kan aangetoond worden welke wagen hoeveel energie ‘getankt’ heeft.

Bronnen:
Circ. 2021/C/113 van 20/12/2021
Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-060, 159
Integraal Verslag kamercommissie Financiël 16/2/2022, CRIV 55 COM 701, 20)