BTW aftrek en personenwagens

Sinds enige tijd wordt de BTW aftrek van investeringen beperkt in functie van het beroepsmatig gebruik. Indien u bij voorbeeld een nieuwe laptop koopt, en deze voor 70% beroepsmatig gebruikt (en dus 30% privématig), dan is de BTW ook maar aftrekbaar ten belope van 70%.

 

Voor personenwagens geldt dezelfde regel… aftrek ten belope van het beroepspercentage; evenwel met een maximum van 50% BTW aftrek.

 

Teneinde het beroepsmatig gebruik van de personenwagen te bepalen, werd vorig jaar reeds een circulaire uitgevaardigd, die evenwel recent werd bijgestuurd.

 

De nieuwe circulaire laat volgende berekeningsmethoden toe om uw beroepsmatig gebruik vast te stellen.

 

1. Werkelijk gebruik

Teneinde het werkelijk gebruik vast te stellen, is een gedetailleerd logboek nodig. U houdt elke rit bij (zowel privé als beroeps), en op het einde van het jaar kan u zo perfect vaststellen hoeveel kilometers privé gereden werden en hoeveel kilometers beroepsmatig waren.

 

Een manueel logboek kan vervangen worden door een geautomatiseerd systeem (GPS).

 

2. Semi-forfaitair

Via de formule:

 

(Woon-werkafstand (km) x 200 x 2) + 6.000km (veronderstelde privékilometers)

                                             totale kilometers per jaar

 

Als je deze breuk maakt, bekom je de procentueel gereden privékilometers. De fiscus gaat er in deze semi-forfaitaire formule van uit dat je bovenop je woon-werkverkeer (hetgeen privé is) ook nog eens 6.000 extra privé kilometers rijdt.

 

In het geval er geen woon-werkverkeer is (een zelfstandige die woont waar hij werkt), dan zal men ervan uitgaan dat hij jaarlijks 6.000km privé verplaatsingen doet.

 

3. Vast forfait

Tot slot is er een vast forfait dat het beroepsgebruik vastlegt op 35%.

 

Dit laatste forfait mag voortaan ook gebruikt worden indien u minder dan 4 voertuigen heeft (in de vorige circulaire was deze forfaitaire aftrek enkel voorbehouden voor de vloot-beheerders).

 

Indien u voor dit forfait kiest, moet u het evenwel gedurende 4 kalenderjaren aanhouden. U mag dus niet jaarlijks wisselen.

Combinatie van verschillende berekeningsmethoden.

Per wagen mag u vrij kiezen tussen methode 1 of 2. Indien u voor methode 3 kiest (het vast forfait), dan geldt dit echter voor de volledige vloot en voor 4 kalenderjaren.

 

Methode 3 bespaart u weliswaar wat bewijsproblemen en administratie (zoals bijhouden van de kilometers per jaar), maar zet u wel vast voor 4 jaar.

 

De lichte vrachtauto’s

Voor de lichte vrachtauto’s die bijna uitsluitend beroepsmatig gebruikt worden, werd het forfaitair bedrag vastgezet op 85%. U verliest dus voor de lichte vrachten 15% BTW aftrek, tenzij u opnieuw kiest voor methode 1 en een rittenadministratie op poten zet.