Klein is fijn… en heeft fiscaal ook voordelen

In het vorige artikel (http://www.cannaerts.be/blog/be-a-calimero-want-klein-is-fijn/) maakten we u wegwijs in de definitie van de nieuwe microvennootschap en de kleine vennootschap. Het onderscheid tussen de verschillende groottes van vennootschappen is belangrijk op fiscaal vlak. Indien u kwalificeert als micro- of kleine vennootschap, kan u fiscaal genieten van enkele gunstmaatregelen. We zetten ze voor u even kort op een rijtje.

Afschrijving naar wens van de bijkomende aankoopkosten
U mag de bijkomende aankoopkosten mee opnemen onder de afschrijvingstabel, maar u mag deze ook rechtstreeks in kosten nemen zodat uw resultaat gedrukt wordt.

Geen beperking van de eerste afschrijvingsannuïteit
In het jaar van de aanschaffing van de investering, mag u reeds voor een volledig jaar afschrijven, ongeacht de datum van aankoop.

Verhoogd percentage aan notionele intrestaftrek
Het percentage voor aanslagjaar 2016 is vastgesteld op 2,13 %. Indien u groot bent, kan u slechts genieten van 1,63 % intrestaftrek.

120 % aftrek kosten van beveiliging
De 20 % extra aftrek van kosten vormt een belastingvrije reserve voor uw vennootschap. Indien u beslist deze reserve na enig verloop van tijd uit te keren, dan is deze wel belastbaar. Het voordeel voor u hierbij is de timing.
De kosten die hiervoor in aanmerkingen komen zijn:

  • abonnementskosten voor de aansluiting van het alarm
  • kosten m.b.t. het beroep doen op een vergunde beveiligingsonderneming
  • kosten m.b.t. de beveiliging van bedrijfsvoertuigen

Indien u beroep deed op een beveiligingsfirma n.a.v. een alarm, dan valt deze factuur niet onder de verhoogde aftrekregeling.

Investeringsaftrek voor beveiliging
Deze investeringen vallen niet onder bovenstaande regeling. Welke investeringen komen hiervoor in aanmerking? Materieel dat de:

  • toegang tot beroepslokalen verhindert of vertraagt
  • diefstal van goederen uit de beroepslokalen voorkomt of detecteert
  • diefstal van geld vertraagt of voorkomt
  • inbraak of gewelduitoefening in beroepslokalen detecteert

Aanleg belastingvrije investeringsreserve
U kan ten belope van 50 % uw belastbare winst vrijstellen door middel van een vrijgestelde investeringsreserve met absoluut maximum € 18.750,00.
U opteert voor de investeringsreserve, dan bent u gedurende drie jaren uitgesloten van de notionele intrestaftrek. Omgekeerd staat de toepassing van de notionele intrestaftrek, de toepassing van de investeringsreserve in het volgende belastbaar tijdperk niet in de weg.

Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen
Dit geldt in de eerste 3 boekjaren van de vennootschap.

Geen fairness tax
Dit is een afzonderlijke aanslag die alleen wordt toegepast indien u een grote vennootschap bent en u een dividend uitkeert.

Kortere houdperiode kapitaal in geval van vastklikken reserves
U mag uw belaste reserves omzetten in gestort kapitaal tegen het oude tarief van 10 %. Na een sperperiode van 4 jaar kan u dit kapitaal uitkeren via een kapitaalvermindering, zonder extra roerende voorheffing te hoeven betalen. U krijgt zo de kans om de reeds gevormde belaste reserves vast te klikken en uit te keren zonder dat u hoeft te wachten tot de definitieve stopzetting van uw vennootschap.

Gewone investeringsaftrek
U kan terug genieten van de gewone investeringsaftrek van 4 % op investeringen gedaan gedurende 2014 en 2015. De enige voorwaarde hierbij is dat de vaste activa rechtstreeks verband moeten houden met uw bestaande of geplande economische werkzaamheden.

Geen afzonderlijke heffing van 0,4% op bepaalde meerwaarden op aandelen
Bepaalde meerwaarden op aandelen zijn vrijgesteld voor u als kleine vennootschap. Wanneer u de aandelen langer dan 1 jaar in bezit hebt en indien de inkomsten reeds werden belast (roerende voorheffing), dan bent u vrijgesteld van de afzonderlijke heffing.

Geen vereiste van onderzoekscentrum
U kan ook van de octrooiaftrek genieten indien u niet specifiek beschikt over een onderzoekscentrum dat een bedrijfsafdeling of een bepaalde tak van werkzaamheid vormt.

Verlaagde roerende voorheffing in geval van inbreng in geld gedaan na 1 juli 2013
U kan niet alleen genieten van deze regeling indien u geld inbracht, maar ook indien u na 1 juli 2013 een nieuwe vennootschap oprichtte. U kan in het 2de boekjaar na inbreng een dividend uitkeren aan 20 % en in het 3de boekjaar na inbreng tegen 15 %.

Hogere vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
U bent ten belope van 10 % vrijgesteld van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling is een belastbare opbrengst binnen uw vennootschap.

Mogelijkheid tot aanleg van liquidatiereserve
Meer info hierover vindt u hier.

Laat ons hopen dat in de toekomst deze fiscale voordelen zullen blijven bestaan… uiteindelijk zijn het deze micro- en kleine vennootschappen die 80 % van onze bedrijven uitmaken, en die ook alle steun verdienen!

Heeft u vragen over een specifieke maatregel, neem dan zeker contact op met ons.