Hoe slim omgaan met de taxshift?

Over informatie over de taxshift is er geen gebrek… de kranten staan er bol van. Dit artikeltje geeft u weer hoe u slim met de taxshift maatregelen kan omgaan.

 

Speculatiebelasting bij verkoop aandelen vanaf 1/1/2016

Wat?

Een belasting van 33% die u als particulier moet betalen op de meerwaarde bij verkoop van aandelen binnen de zes maanden na aankoop. De belasting wordt bij wijze van roerende voorheffing door uw bank ingehouden bij verkoop van de aandelen. Minderwaarden zijn niet aftrekbaar. Deze taks treft vooral de hobby-belegger; die dan bovendien veelvuldig aandelen koopt en op korte termijn weer ten gelde maakt.

 

Hoe er fout mee omgaan?

Een rekening in het buitenland openen, zoals wel eens geopperd in de pers, is geen oplossing. Er wordt dan immers geen roerende voorheffing ingehouden, maar je bent wel verplicht de meerwaarden in je aangifte spontaan aan te geven. Doe je dat niet, maak je je schuldig aan belastingfraude.

 

Hoe er dan wel slim mee om te gaan:

Ben je zo’n veelvuldige hobby-belegger, overweeg dan eens om je activiteiten voortaan in bijberoep uit te oefenen. Op je gerealiseerde winsten betaal je weliswaar personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen, maar het grote voordeel is dat voortaan ook de minderwaarden op transacties aftrekbaar zijn. Je kan dus mogelijks je belastbare basis verminderen; je betaalt meer procent, maar op een lagere berekeningsbasis, en komt mogelijks lager uit. Daarnaast zijn er ook optimalisatiemogelijkheden inzake kostenaftrek.

 

De beste tip blijft echter om toch te trachten te beleggen op (middel)lange termijn, en uw aandelen gewoon langer dan 6 maanden aan te houden.

 

Investeringsaftrek verhoogd van 4% naar 8% vanaf 1/1/2016

Wat?

Zowel voor éénmanszaken als kleine vennootschappen stijgt de gewone investeringsaftrek van 4% naar 8%. Kleine vennootschappen moeten wel opletten voor de gevolgen op hun notionele intrestaftrek. Er bestaat daarnaast een verhoogde investeringsaftrek voor bepaalde typen investeringen.

 

Hoe er slim mee omgaan:

Bespreek je investeringsplannen en termijnen met je boekhouder – zeker als het over belangrijke bedragen gaat. Vaak worden investeringen nog doorgevoerd in december 2015 om de fiscale aftrek naar voor te halen, maar mogelijks verlies je daardoor een substantieel voordeel inzake investeringsaftrek. De timing van de investering is dus belangrijk!

 

Roerende voorheffing verhoogd van 25% naar 27% vanaf 1/1/2016

Wat?

Het gewone tarief RV stijgt naar 27%.

 

Hoe er slim mee omgaan:

Maak gebruik van de verschillende gunstregimes die er thans bestaan inzake roerende voorheffing; zo ontloop je volledig deze verhoging. We denken hierbij aan:

  • toepassing liquidatiereserve
  • toepassing VVPR bis (verlaagde RV nav kapitaalinbrengen vanaf 2013)
  • auteursrechtenvergoeding

 

Kan je geen gebruik maken van deze gunstmaatregelen, dan loont het allicht nog de moeite om snel een tussentijds dividend uit te keren in 2015 – dat kan nog tot 31/12/2015 aan 25%.

 

Vermindering sociale lasten op aanwerving personeel vanaf 1/1/2016

Wat?

Er werd reeds voorzien in een substantiële daling van de sociale lasten op de aanwerving van de eerste vijf werknemers. Vanaf 1/1/2016 geniet een eerste werknemer die nieuw in dienst komt van een volledige vrijstelling van sociale bijdragen. Werknemers twee tot en met zes genieten dan van een verlaging die geleidelijk afneemt.

 

Hoe er slim mee omgaan:

Denk je eraan voor de eerste maal personeel aan te werven, maakt het toch nog een belangrijk verschil of je dit in 2015 doet (verlaging RSZ), dan wel wacht tot 1/1/2016 (volledige vrijstelling). Een eerste personeelslid aanwerven doe je dus pas beter in 2016. Daarnaast wordt ‘nieuwe’ tewerkstelling aanzien als een eerste tewerkstelling nadat er minstens 4 kwartalen geen personeel is geweest. Het is dus raadzaam om even bij uw sociaal secretariaat te verifiëren of er bij een eerste aanwerving (nadat je vroeger reeds iemand in dienst hebt gehad) voldoende tijd verlopen is om te kunnen genieten van de nieuwe regels.

 

Denk je eraan je activiteiten uit te breiden, loont het misschien de moeite deze nieuwe activiteit in een nieuwe onderneming onder te brengen. Opgelet: je mag dit niet veinzen en er mag evenmin sprake zijn van één economisch geheel (2 firma’s die feitelijk slechts 1 operationeel geheel vormen).

Disclaimer: er zijn naast deze maatregelen nog tal van andere, zoals wijziging in de tariefstructuur, aanpassing van de forfaitaire beroepskosten. Deze zijn echter vaak minder te plannen, en werden dus niet meegenomen in dit artikel. Daarnaast geven we ook mee dat tal van maatregelen enkel voorbehouden zijn voor kleine ondernemingen.