Fiscaliteit van de webshop (4): Webshop en wettelijke bepalingen

Als laatste post willen we u ook wijzen op de vele wettelijke bepalingen die er bestaan voor webshops. Jammer genoeg bestaat er geen ‘webshop-wetgeving’. De te volgen regels komen uit verschillende wetgevingen, waaronder:

  • Burgerlijke recht.
  • De dienstenwet (van 26 maart 2003).
  • De wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (van 2010).
  • De wet omtrent de diensten van de informatiemaatschappij (ook van 2003).

Een jurist die advies geeft over webshops, moet dus te raden gaan in een allegaartje van wetgevingen! Een fout kan dus zeer gemakkelijk uw webshop binnensluipen.

Tips

  1. De meeste wetten maken een verschil tussen B2C (business-to-consumer) en B2B (business-to-business) contracten.
  • In B2C relaties zijn de regels erg streng en dwingend van aard (je mag er niet van afwijken).
  • In een B2B relatie is alles echter veel vrijer te regelen.

Het is dan ook aan te raden in je webshop een duidelijk verschil te maken! Van zodra een klant je een BTW-nummer opgeeft, kan je bijvoorbeeld duidelijk weergeven op het scherm dat dit een B2B relatie veronderstelt!

Tegelijk kun je dan een andere set van contractvoorwaarden afspreken! Indien u dit niet doet, zal u merken dat uw strenge (wettelijke) verplichtingen ook doorspelen in uw B2B contracten … terwijl dit mogelijks niet uw bedoeling was.

  1. Niet alle wetgevingen definiëren digitale verkoop op dezelfde manier. Verkoop via een webshop voldoet altijd aan de definitie; maar een verkoop gerealiseerd door middel van e-mailcorrespondentie tussen klant en bedrijf dan weer niet. Dit kan een juridische reden zijn om uw goederen alsnog niet aan te bieden langs een webshop, maar enkel via een contactformulier op uw website de klanten toe te laten u te contacteren om nadien per email de verkoop te realiseren. Vooral in een B2B relatie zal dit vaak niet aanzien worden als een digitale verkoop.

Aandachtspunt

Zowel B2C als B2B zijn de informatieverplichtingen streng – zorg er dus voor dat voor je klant alles duidelijk is (moffel niets weg in kleine lettertjes onderaan). In tip 1 raad ik daarom ook aan dit zeer duidelijk met een pop-up venster op het scherm te projecteren; waarbij de klant bovendien de keuze krijgt om alsnog het BTW nummer te schrappen en te opteren om zijn transactie als particulier (B2C) verder te zetten.

Informatieplicht

Je webshop moet duidelijk de identificatie van je onderneming toelaten: wees duidelijk met adres, contactgegevens maar vooral je BTW- of ondernemingsnummer! Ook in alle email is vermelding van je BTW nummer verplicht!

Werk je met verkoopsvoorwaarden, zorg dan voor duidelijke links naar de plaats waar deze te vinden zijn. Het blijft aan te raden de verkoopsvoorwaarden bij elke verkoop mee door te sturen.

Is je onderneming onderworpen aan een vestigingswetgeving of vergunningsplicht, moet dit ook vermeld worden.

De aangeboden goederen moeten duidelijk omschreven worden… afgaande op wat momenteel standaard is bij de meeste webshops, denk ik niet dat hier veel problemen zullen over bestaan. Voorzie alleszins een duidelijke productomschrijving… en hoe meer foto’s hoe beter (dat is trouwens ook een goeie marketingtip!)

Ook leveringsvoorwaarden moeten goed vermeld worden, en natuurlijk de definitieve prijs, inclusief alle kosten en BTW. De meeste webshops passen dit goed toe; met een overzicht van de bestelling alvorens de bestelling af te ronden en te betalen … De wetgever verplicht dit trouwens.

De wet voorziet dat de levering binnen 30 dagen dient te geschieden, zoniet heeft de klant het recht te annuleren.

Herroepingsrecht

Eén van de belangrijkste elementen van een verkoop op afstand (webshop, tele-sale, postorder, …) is het herroepingsrecht: het recht van de klant om af te zien van de aankoop met recht op terugstorten van de prijs. Het herroepingsrecht mag in een B2C-relatie niet minder bedragen dan 14 dagen (behoudens enkele uitzonderingen).

De grootste valstrik hier is dat dit herroepingsrecht duidelijk moet gecommuniceerd worden naar de klant. De wet zelf stelt dat dit “in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde” moet gebeuren door middel van de tekst:
“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen …. kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed …”..

Het herroepingsrecht is echter niet absoluut. Vooreerst zijn er uitzonderingen voor producten die snel vervallen, enz. Daarnaast geeft het herroepingsrecht de consument ook niet het recht om het product te gebruiken om het daarna terug te zenden.

Men kan het best de vergelijking maken met een winkel, waar men wel kleding mag passen en terugleggen, maar niet de kleding eerst gebruiken en een dag later terugbrengen. Hetzelfde met een espresso-apparaat, je mag het niet eerst een week gebruiken om het dan terug te sturen.

We geven ook nog mee dat in geval het herroepingsrecht ingeroepen wordt, u de prijs van het product en de verzendkosten moet terugbetalen.

Aandachtspunt

indien u deze clausule niet opneemt, dan is de sanctie dat de consument de prijs niet moet betalen. De wet veronderstelt dat de klant het goed niet gevraagd heeft. Indien de consument toch betaalde (meestal het geval bij webshops), dan beloopt de herroepingstermijn 3 maanden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

We gaan hier niet verder op in; maar naast consumentenbescherming is er nog een ganse hoop wetgeving omtrent privacy. Deze wetten regelen welke informatie u mag bewaren, gebruiken; en op welke wijze u reclame via digitale media mag voeren.

We wijzen u ook op de recent gewijzigde wetgeving over het gebruik van cookies op uw website.